Home

Products

Services

Filter

Pip Flushing

FAQ

About Us
Oil & Fuel Filtration
Breather Filters
Funnels Filters
Water Filters
Air Filters
Element Filters

سيستم هاي تخليص روغن Oil Purification Systems

حذف آلودگيهاي روغن و خالص نمودن آن به وسيله سيستم هاي تخليص روغن انجام مي گيرد. اين تجهيزات كه به منظور افزايش طول عمر زوغن و كاهش آسيب به سيستم مورد استفاده قرار مي گيرند، ممكن است به صورت يك واحد تركيبي و متصل به ماشين و يك واحد مستقل و قابل حمل استفاده شوند. 

جداكننده هاseparators

بخش اصلي دستگاه، جداكننده ها مي باشند. انتخاب و تركيب اجزا اين قسمت بستگي به نوع روغن؛ نوع و ميزان آلودگي ها و درجه سازي مورد نياز دارد. اجزا مورد استفاده در اين بخش عبارتند از:

1- فيلترها Filters

فيلتراسيون فرايندي است كه طي آن مواد معلق و يا محلول موجود در سيال توسط يك فيلتر از فاز پيوسته جدا مي شوند. 


فيلتراسيون عمدتاَ به دو صورت فيلتراسيون تحت فشار ( Pressure Filtration ) و فيلتراسيون تحت خلا ( Vacuum Filtration ) انجام مي گيرد. بيشتر فيلترهاي مورد استفاده در فرايند تخليص روغن از نوع فيلتر هاي فشاري مي باشند. اين قيلترها جهت جداسازس آب و ذرات از روغن به كار مي روند.


فيلتر حذف ذرات Particulate Removal Filter

اندازه و جنس ذرات جدا شده، درجه جداسازي و شدت جريان عبوري در اين فرايند بستگي به نوع فيلتر و خواص سيال دارد. معمولاَ قبل از ورود سيال به فيلتر نهايي (Finefilter ) از يك فيلتر مقدماتي (Prefilter ) استفاده مي شود. اين امر به منظور جلوگيري از عبور ذرات جامد بزرگ ( با قطر بيشتر از 10 ميكرون) و كاهش صدمه به فيلتر نهايي انجام مي گيرد. فيلترهاي كيسه اي (Bag Filter ) و فيلترهاي تخت فلز (Screen Filter ) در اين دسته قرار ميگيرند. اين فيلترها داراي مقاومت كمي بوده وبيشترين مقدرا جريان را از خود عبور ميدهند.

بيشتر فيلترهاي نهايي از نوع فيلتر هاي عمقي كارتريج مي باشنذ. اين فيلتر ها قادرند ذرات ريز و سوپانسيون را از روغن جدا نمايند . فيلترهاي عمقي شامل يك پوسته (Vessel ) و يك جزء قابل تعويض (Replaceable Element ) مي باشند.

فيلتر حذف آب / رطوبت Water/ Moisture Removal Filter

در اين دسته از فيلترها كه جزء فيلترهاي نهايي هستند، رطوبت و قطرات ريز آب توسط رشته هاي آبدوست جذب مي شود. قطرات ريز در اين لايه ها به هم پيوسته و با تشكيل قطره هاي درشت در قسمت Separator تحت اثر نيروي ثقل از روغن جدا مي شوند. آب در انتهاي پيوسته جمع آوري شده و در تناوبهاي زماني معين به وسيله شيزهاي دستي يا اتوماتيك تخليه مي شود.

اجزاء قابل تعويض فيلترها، به صورت چند لايه بوده و از الياف با منشا طبيعي نظير مواد سلولزي، كتان و يا الياف با منشا مصنوعي نظير پلي استر، پلي پروپيلن، نايلون، ميكروگلاس، فايبر گلاس و ساير مواد پليمري شاخته مي شوند

 بازدهی فیلتر توسط تست چند بار گذر Multi pass test قابل اندازه گیری است این تست که  بر اساس روش ISO 16889 انجام می گیرد، بر اساس استاندارد ANSI/NFPA T3.100808RI   نیز قابل انجام است.

در طی این تست، حجم معینی از سیال تحت شرایط کنترل شده به گردش درآمده و با عبور از فیلتر به مخزن برمی گردد. در طی مدت سیرکولاسیون سیال، مقدار کنترل شده از آلودگی با ریت ثابت به بالا دست جریان (قبل از فیلتر) اضافه می شود. یک شمارنده ذرات لیزری به طور مرتب، تعداد ذرات در جریان بالا دستی و پایین دستی را بر حسب میکرونهای مختلف شمرده و گزارش می نماید.با افزایش مقدار آلودگی، گرفتگی مدیا تا جایی ادامه می یابد که اختلاف فشار در دو سمت فیلتر به  50 psid برسد. در این نقطه، ضریب بازدهی b   (Beta ratio) بر اساس تعداد ذرات بزرگتر از x در بالا دست (قبل از فیلتر المنت) به تعداد همان ذرات در پایین دست (بعد از فیلتر المنت) اعلام می گردد.

مقدار آلودکی اضافه شده در طول مدت تست بر حسب گرم نشاندهنده ظرفیت نگهداری ذرات

Dirt holding capacity می باشد.

بدین ترتیب با تست فوق، پارامترهای مهم ذیل به عنوان نتایج حاصل می شود.

Ø       ظرفیت نگهداری ذرات فیلتر المنتDirt holding capacity 

Ø       اختلاف فشار دو سمت فیلتر المنت تحت تست Differential pressure

Ø       بازدهی فیلتر با عنوان Beta ratio

Ø       میکرون ریت مطلق

Ø       میکرون ریت نسبی

در ذیل یک مثال به منظور تعیین نسبت بتا برای ذرات برزگنر از 10  میکرون آورده شده است:

تعداد درات بزرگتر از 10 میکرون در بالا دست: 100000

تعداد درات بزرگتر از 10 میکرون در پایین دست: 5000

b10=100000/5000=20

Filter efficiency= (1-1/b)*100            E=95%

نکته مهم در این است که این تست تحت شرایط پایا Steady state انجام می شود. این در حالی است که در گردش روغن درخط اصلی، جریان غیر پایا را ایجاد می کند. این جریان غیر پایا و شدت جریان خط اصلی باعث می شود که نسبت بتا در این فیلترها بسیار کاهش یابد. به طوریکه یکی از مزایای فیلترهای خارج از خط، وجود جریان پایا و استقرار فیلتراسیون با بازدهی بالا و منطبق بر بازدهی Multi pass test می باشدمسئله بسیار حائز اهمیت این است که خواص فوق شامل ظرفیت نگهداری ذرات و بازدهی فیلتر وابسته به جنس فیلتر مدیا ( فیبرهای شیشه، سلولز و یا وایر مش) ، مشخصات فیلتر مدیا ( نظیر
Mean pore size ) و سطح موثر فیلتراسیون Filtration area می باشد.

Absolute efficiency rating

میکرون ریت مطلق بر اساس روش ANSI B93.2 نشاندهنده سایز بزرگنرین ذره عبوری از فیلتر بر حسب میکرون تحت  شرایط تست در جاییکه Beta ratio=75 (efficiency=98.7%)

Mean efficiency rating

میکرون ریت نسبی بر اساس روش ANSI B93.2 اندازه گیری سایز بزرگنرین ذره عبوری از فیلتر بر حسب میکرون مدیا تحت  شرایط تست در جاییکه Beta ratio=2 (efficiency=50%)

 

Minimum Collapse pressure test

این تست که بر اساس ISO 2941 صورت میگیرد، نشاندهنده میزان مقاومت فیلتر در برابر اختلاف فشار می باشد. ابن فشار کمترین فشاری است که اجزای فیلتر حفظ شده و پس از آن تغییر شکل داده و یا باز می شود.

اعلام نتیجه براساس (bar,psid) DP

Material compatibility test

این تست که بر اساس ISO 2943 انجام میپذیرد، عبارتست از بررسی تاثیر زمان بر روی مواد و اجزای فیلتر المنت در یک سیستم داغ

Bubble point test

این تست که بر اساس ISO 2942 صورت می گیرد، از فشار گاز به منظور اندازه گیری ماکزیمم سایز چشمه فیلتر مدیا  Max. Pore size of filter media استفاده می گردد.

اعلام نتیجه براساس micron

Clean pressure drop test 

 

این تست بر اساس روشT3.10.14  ANSI/NFPA ، مقاومت یک فیلتر المنت تمیز در برابر جریان را برای ویسکوزیته های مختلف سیال تعیین می کند. این مقاومت توسط افت فشار (اختلاف فشار دو سمت فیلتر در حالت نو) نمایش داده می شود.

اعلام نتیجه براساس (bar,psid) DP

 

 

HomeProductsServicesFilterPip FlushingFAQAbout Us
+اولین تولید کننده دستگاههای تصفیه روغن و سوخت در ایران (مدیر تولید) : محمد رشیدی منش 989123981149