Home

Products

Services

Filter

Pip Flushing

FAQ

About Us
Oil & Fuel Filtration
Hudraulic Oil Filter Machine-FSH series
Turbine Oil Filter Machine-FST series
Transformer Oil Filter Machine-FSN series
All In One Filter Machine-FSP series
Vaccum Oil Filter Machine-FSQ series

 :FSQ

(مخصوص روغن های دنده . هیدرولیک . کمپرسور . موتور)

معرفی:

این دسته از فیلتر ماشین ها با اتصال بصورت Offline  مورد نظر و با بکارگیری سیستم های فیلتراسیون حذف آب . ذرات و حذف گاز قادرند به سرعت انواع آلودگی از قبیل رطوبت . گاز .ذرات جامد . کربن آزاد و اکسیدهای فلزی و مواد فرار مانند(الکل . گازوییل و آمونیاک) را از روغن بزدایند که این امر سبب می شود کیفیت روغن بهبود یافته و پارامترهایی از قبیل ویسکوزیته . نقطه اشتعال . سطح تمیزی و دیگر خواص روانکاوی در محدوده مجاز نگه داشته شوند.

فیلتر ماشین FSQدر 3 گروه FSجهت روغن های با آلودگی متوسط . FSW  روغن های با آلودگی آب خیلی بالا و FSS  روغن های ستتیک هیدرولیک ضد آتش طراحی و ساخته  شده .

مشخصات فنی :

Parameters

UNIT

FSQ-50

FSQ-100

FSQ-150

FSQ-200

Flow Rate

L/H

3000

6000

9000

12000

Working Vaccum

Mbar

400-200

Maxworking Temperature

BAR

4

Temperature Range

C

50-65(the temperature of turbo machine 55)

Temperature Range

C

0-70

Power Pump

KW

2.2

3

4.5

7.5

Inlet/Outlet Caliber

INCH

1.1/4

1.1/4

1.1/2

2

 

SIZE

L

1750

2000

2200

2500

W

1250

1500

1500

1650

H

2200

2300

2500

2500

 

HomeProductsServicesFilterPip FlushingFAQAbout Us
+اولین تولید کننده دستگاههای تصفیه روغن و سوخت در ایران (مدیر تولید) : محمد رشیدی منش 989123981149